City Palace, Jaipur.
Mehrangarh fort, Jodhpur.
Maharaja's Palace Mysore.
Red Fort Delhi.
Gwalior Fort, Madhya Pradesh.
Golconda Fort, Telegana.
Fathepur Sikri, Uttar Pradesh.
Hawa Mahal, Jaipur.
Agra Fort, Agra.
Jaisalmer Fort, Rajasthan.
Warangal Fort, Andhra Pradesh.
Amber fort, Rajasthan.